STÖRRE RENINGSVERK

Större reningsverk är optimerade för stugbyar/bostadsområden, industriområden, byggarbetsplatser, campingplatser och andra större projekt som behöver rening av avloppsvatten.

Större reningsverk är beräknat för användning av 50-5000 PE och det är vanligt att beräkna 5 PE per bostadsenhet, även för större reningsverk.

Vår SBR-teknik gör att reningen av avloppsvatten fungerar oavsett av tankens material eller utformning. Vi erbjuder endast tankar från de bästa leverantörerna, och kan därför erbjuda standardiserade lösningar för stora reningsverk i både glasfiber och betong.

Om anläggningen är tillräckligt stor kan det löna sig att gjuta betongkammare på plats, som i grafiken till höger.

Reningsverken kan byggas med flera ledningar, så att man kan uppgradera och nedgradera verksamheten efter behov.

HUR FUNGERAR SBR RENGÖRING AV AVLOPPSVATTEN?

Våra minireningsverk består av två kammare, där den första kammaren fungerar som slamlagring och buffert, medan den andra kammaren är en reningskammare, och innehåller aktivt slam och fosforutfällningsmedel. Rengöringsprocessen är cykelbaserad och mycket kostnadseffektiv.

Vi har levererat denna teknik sedan 2001 och har genom tusentals leveranser ständigt förbättrat våra lösningar. Nu anser att vi har är marknadens bästa minireningsverk. De stora fördelarna med vår SBR-teknik är att den är mycket robust, flexibel och enkel att bygga ut med ytterligare moduler om så behövs.

FÖRSTA KAMMAREN

 • Slamlagring och buffert
 • Lagrar primärt och sekundärt slam
 • Samlar sedimenterbara och flytande partiklar
 • Stor buffertkapacitet säkerställer jämn kvalitet på det renade vattnet

ANDRA KAMMAREN

 • Rengöringskammare
 • Biologisk rening med aktivt slam
 • Tillsats av fosforutfällningsmedel
 • Nitrifikation och denitrifikation

FYLLNING

Obehandlat avloppsvatten lagras tillfälligt i anläggningens första kammare, innan tryckluft från styrskåpet lyfter in vätskan i nästa kammare. Detta säkerställer att endast vätska transporteras vidare i reningsprocessen och att slam undviks. Systemet reglerar vattennivån automatiskt utan behov av känsliga nivågivare i avloppsvattnet.

LUFTNING

I reningskammaren luftas avloppsvattnet och blandas med membranluftare monterade i botten av tanken. Denna process drivs av styrskåpets kompressor och möjliggör biologisk rening av avloppsvattnet. Bra blandning säkerställer att vätskan renas i denna cykel, och fosforutfällningsmedel blandas in.

SEDIMENTATION

Sedimentering är anläggningens vilofas utan drift. Här kommer det aktiva slammet genom gravitationen i reningskammaren att sedimentera till botten och det renade vattnet kommer naturligt att stiga upp till ytan.

UTPUMPNING OCH RETUR AV SLAMÖVRSKOTTET

Det färdiga renade vattnet pumpas/blåses ut ur anläggningen och ett specialdesignat vattenlås eliminerar risken för att slam hamnar med det renade vattnet ut till recipienten.

Överskott av aktivt slam i behandlingskammaren cirkuleras tillbaka till anläggningens första kammare.

KLARO WEBMONITOR

KLARO WebMonitor® övervakar den dagliga driften av systemet och sparar automatiskt all data från kontrollcentralen en gång i månaden. Detta innebär att fysiska besök på den aktuella anläggningen reduceras till ett minimum. KLARO WebMonitor® kontaktar systemet dagligen via modem för att kontrollera driftstatus och eventuella felmeddelanden.

Skulle ett fel uppstå kommer ett SMS eller e-postmeddelande att skickas till den angivna adressen som du angett i användarprofilen. Operatörer kan då omedelbart reagera och utföra en manuell kontroll av processen via sin bärbara dator.
De flesta driftsfel kan korrigeras med några få knapptryckningar. Restid och kostnader förknippade med detta reduceras till ett minimum. Alla avbrott registreras automatiskt och lagras i en händelselogg, och denna logg kan laddas ner till en PC.

KLARO WebMonitor® erbjuder många möjligheter att övervaka reningsverken. För att kommunikationen mellan reningsverket och KLARO WebMonitor® via mobilnätet ska fungera krävs ett SIM-kort integrerat i modemet. Operatören ska ha tillgång till internet för att få kontakt med reningsverket som ska fjärrstyras.

I paketet ”Standard” övervakas systemet med hjälp av ett modem. Om ett fel uppstår kommer ett meddelande att skickas till adressen som är lagrad i KLARO WebMonitor® antingen via SMS eller e-post

BESKRIVNING

Stora anläggningar från Klaro är också baserade på SBR-teknologi, precis som våra mindre reningsverk. Detta innebär att anläggningen arbetar satsvis så att lika stora mängder vatten behandlas i reaktortanken för varje reningscykel. Inkommande avloppsvatten strömmar in i en mottagningskammare där sedimenterbara partiklar avsätts som primärslam. Med hjälp av luftdrivna hävertar pumpas det förbehandlade avloppsvattnet därefter vidare till bioreaktorn för biologisk rening. I varje luftsekvens tillsätts en fällningskemikalie för fosforfällning. Efter en sedimenteringsfas pumpas renat avloppsvatten med hjälp av luftdrivna hävertar till anläggningens utloppsrör via en inbyggd provtagningsbehållare. Överskottsslam från bioreaktorn pumpas tillbaka till anläggningens mottagningskammare som också fungerar som slamlager.

Till stora projekt gör vi alltid skräddarsydda lösningar enligt projektets individuella krav. Ta kontakt med oss för mer information och för förslag/erbjudanden.

TEKNISK INFORMATION BETONG

I tanken monteras hävertar, membranluftare, provtagningsbehållare och nödutlopp

Vi skiljer mellan tre typer, som alla levereras i PE- eller HT-plast.
Hävertarna byggs och dimensioneras enligt projektets individuella behov.

Membranluftarna levereras i syrafast stål, med membran av marknadens bästa kvalitet. Membranen säkrar små bubblor under hela sin livstid, för att en maximal mängd syre ska kunna överföras till SBR-reaktorn

Nödutlopp säkrar att slam från anläggningens slam- och buffertlager inte kan komma över till SBR-reaktorn vid ett eventuellt strömavbrott eller liknande.

Alla reningsverk måste levereras med provtagningsbehållare för provtagning. Våra provtagningsbehållare är utförda på så sätt att hela dess innehåll byts ut efter varje reningscykel, och så att de innehåller tillräckligt med vatten för goda laboratorieanalyser.

STYRSKÅP

Utomhusmonterade styrskåp för våra stora reningsverk levereras i högkvalitativt stål, och levereras i två olika storlekar.

SE LINK: https://en.klaro.eu/plants-for-up-to-750-m3d/components/switch-cabinet-types.html

 

Utomhusskåp modell 4 (7 – 28,5 m³/d)

 

Dimension: 120 x 111 x 80 cm (W x H x D)

Vikt: 140 kg

Material: pulverlackat stål, tjocklek 1,5 mm

Utomhusskåp modell 5 (28,5 – 71,5 m³/d)

Storlek: 206 x 110 x 90 cm (W x H x D)

Vikt: 300 kg

Material: pulverlackat stål, tjocklek 1,5 mm

Alternativt kan vi också leverera samma tekniska komponenter för montering inomhus i teknikutrymmen. Detta kan vara kostnadsbesparande och fungerar bra förutsatt att utrymmet är väl ventilerat, är dammfritt och tillräckligt stort för att inte överupphettas av kompressorn. Ta kontakt för mer information om möjligheter.

Styrskåpets komponenter

 1. Styrskåp med huvudströmbrytare
 2. Styrskåpet styr de flesta av reningsverkets funktioner
 3. Ventilblock för luftfördelning
 4. Externt larm. Detta är extrautrustning, och kan vara antingen blinkande eller fast ljussken
 5. Lutande tak gör att regnvatten dräneras bort
 6. Lyftkrok för upphissning. Lyftkroken ska avlägsnas när anläggningen är igång
 7. Dubbla stickkontakter
 8. Kylfläkt
 9. GSM-enhet för fjärrstyrning eller varning
 10. Låscylinder
 11. Doseringspump för fosforfällningsmedel
 12. Platta som kan avlägsnas för åtkomst till skåpets undersida
 13. Införing för luftslangar, kemikalieslangar och liknande från skyddsrör till tanken
 14. Ljudisolering
 15. Packning som säkrar skåpet mot vatteninträngning

RELATERADE PRODUKTER

Här kommer en översikt över relaterade produkter.

STORE RENINGSVERK: