SEPTIK TANKS

En slamavskiljare / septiktank är en prefabricerad tankenhet vars primära uppgift är att hålla flödesslam och fasta partiklar (sedimenterbart slam) tillbaka från avloppsvattnet. Slamavskiljare är en enkel rengöringslösning som kräver lite utrymme, är prisvärd att etablera och har minimalt behov av övervakning och kontroll.

Vi på Klaro kan leverera septiktankar i både plast och glasfiber och designa efter dina behov.

TEKNISK INFORMATION

Dimensionering Vid dimensionering av slamavskiljare måste vattenvolym (V) och slamvolym (S)
beräknas. De viktigaste faktorerna för att välja rätt tankstorlek (våtvolym) är:

• Typ av anläggning
• Uppskattat antal anslutna personer eller enheter (PE) *
• Minimikrav för uppehållstid för avloppsvatten
• Krav på tömningsfrekvens
* PE = personekvivalenter = genomsnittliga utsläpp från en människa

Som standard är en slamavskiljare dimensionerad för två års slamlagringsvolym. Till exempel bör en
slamavskiljare med 4 m3 ha en minimilagringskapacitet på 2,0 m3. För gråvattensystem
(dräneringsbad, dusch, handfat) kan slamlagringsvolymen halveras. Fritidsbyggnader använde mer än
90 dagar per dag. år, brukar dimensioneras som bostäder

RELATERTE PRODUKTER