MINIRENINGSVERK

Minireningsverk från Klaro är konstruerade för effektiv rening av avloppsvatten från hus och stugor. Reningsverket har en enkel teknisk uppbyggnad, och det är lätt att anpassa lösningar till individuella behov. Minireningsverk finns tillgängliga med behållare av glasfiber, plast eller betong.

 • Från 5–50 personer
 • Inga rörliga delar, pumpar eller elektriska komponenter i avloppsvattnet.
 • All elektronik finns samlad i styrskåpet och säkrar optimal driftssäkerhet.
 • Bara «plug and play»-kablar och -kontakter.
 • Följer internationella standarder (VDO/VDE)
 • Fungerar enligt den noggrant utprovade fullbiologiska SBR-metoden
 • Innehar samtliga norska godkännanden för användning i helårsbostäder och fritidshus

VÅRA OLIKA TYPER AV RENINGSVERK

Vår teknologi innebär att rening av avloppsvatten fungerar oberoende av tankens material eller utformning.
Vi köper våra tankar endast från marknadens bästa leverantörer och kan därför erbjuda standardiserade lösningar i glasfiber, i betong och i plast.

BETONG

Vi importerar tankar i betong från erkända producenter i Tyskland. Tankarna har låg flytbenägenhet, och det är enkelt att säkra en körstark installation (som tål fordonsbelastning).

GLASFIBER

Våra glasfibertankar är tillverkade i Norge och är vår mest sålda produkt. Våra reningsverk i glasfiber har stora slamlager, har lång livslängd och låga transportkostnader.

PLAST

Vi levererar rotationsgjutna plasttankar i både polypropen (PP) och polyeten (PE) från skickliga internationella producenter. Många av våra tankar är tillverkade av recirkulerad plast och är därmed ett miljövänligt alternativ.

HUR FUNGERAR SBR RENGÖRING AV AVLOPPSVATTEN?

Våra minireningsverk består av två kammare, där den första kammaren fungerar som slamlagring och buffert, medan den andra kammaren är en reningskammare, och innehåller aktivt slam och fosforutfällningsmedel. Rengöringsprocessen är cykelbaserad och mycket kostnadseffektiv.

Vi har levererat denna teknik sedan 2001 och har genom tusentals leveranser ständigt förbättrat våra lösningar. Nu anser att vi har är marknadens bästa minireningsverk. De stora fördelarna med vår SBR-teknik är att den är mycket robust, flexibel och enkel att bygga ut med ytterligare moduler om så behövs.

FÖRSTA KAMMAREN

 • Slamlagring och buffert
 • Lagrar primärt och sekundärt slam
 • Samlar sedimenterbara och flytande partiklar
 • Stor buffertkapacitet säkerställer jämn kvalitet på det renade vattnet

ANDRA KAMMAREN

 • Rengöringskammare
 • Biologisk rening med aktivt slam
 • Tillsats av fosforutfällningsmedel
 • Nitrifikation och denitrifikation

FYLLNING

Obehandlat avloppsvatten lagras tillfälligt i anläggningens första kammare, innan tryckluft från styrskåpet lyfter in vätskan i nästa kammare. Detta säkerställer att endast vätska transporteras vidare i reningsprocessen och att slam undviks. Systemet reglerar vattennivån automatiskt utan behov av känsliga nivågivare i avloppsvattnet.

LUFTNING

I reningskammaren luftas avloppsvattnet och blandas med membranluftare monterade i botten av tanken. Denna process drivs av styrskåpets kompressor och möjliggör biologisk rening av avloppsvattnet. Bra blandning säkerställer att vätskan renas i denna cykel, och fosforutfällningsmedel blandas in.

SEDIMENTATION

Sedimentering är anläggningens vilofas utan drift. Här kommer det aktiva slammet genom gravitationen i reningskammaren att sedimentera till botten och det renade vattnet kommer naturligt att stiga upp till ytan.

UTPUMPNING OCH RETUR AV SLAMÖVRSKOTTET

Det färdiga renade vattnet pumpas/blåses ut ur anläggningen och ett specialdesignat vattenlås eliminerar risken för att slam hamnar med det renade vattnet ut till recipienten.

Överskott av aktivt slam i behandlingskammaren cirkuleras tillbaka till anläggningens första kammare.

BESKRIVNING

Klaro minireningsverk är en SBR-anläggning. Detta innebär att anläggningen drivs satsvis på så sätt att lika stora mängder vatten behandlas i reaktortanken för varje reningscykel. Inkommande avloppsvatten strömmar in i en mottagningskammare där sedimenterbara partiklar avsätts som primärslam.

Med hjälp av luftdrivna hävertar pumpas det förbehandlade avloppsvattnet därefter vidare till bioreaktorn för biologisk rening. I varje luftsekvens tillsätts en fällningskemikalie för fosforfällning. Efter en sedimenteringsfas pumpas renat avloppsvatten med hjälp av luftdrivna hävertar till anläggningens utloppsrör, via en inbyggd provtagningsbehållare. Överskottsslam från bioreaktorn pumpas tillbaka till anläggningens mottagningskammare som också fungerar som slamlager.

BILDSEKVENS MED OLIKA TYPER AV RENINGSVERK: