FETTAVSKILJARE

Klaro levererar både fettavskiljare och oljeavskiljare och vi kan dimensionera våra lösningar enligt individuella behov.

FETTAVSKILJARE:

Fettavskiljaren ansluts till spillvattenledningar för att avskilja vegetabiliskt och animaliskt fett. Ändamålet är att separera fett från avloppsvatten så att fettet inte skapar problem i ledningsnät, pumpstationer och reningsverk.
Grundprincipen är att alla verksamheter med avloppsvatten som innehåller fett eller olja av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung ska ha fettavskiljare.
Kravet gäller vid anslutning till allmänna avloppsanläggningar, och omfattar både nyetableringar och existerande företag.

Verksamheter som omfattas av kraven är:
• Restauranger


• Kaféer och konditorier


• Bagerier


• Gatukök


• Pizzerior och hamburgerbarer


• Cateringföretag


• Färdigmatproducenter


• Matserveringar


• Stormarknader med färskvarudisk


• Festlokaler med kök


• Sjukhem, ålderdomshem och andra institutioner med matservering/kök


• Slakterier


• Köttförädlingsföretag


• Fiskförädlingsföretag


• Konserveringsindustrier


• Mejerier


• Friteringsindustrier


• Rökerier

Beträffande andra verksamheter med utsläpp av avloppsvatten med fettinnehåll på mer än 50 mg/l kan kommunen också utfärda ett föreläggande med krav på installation av fettavskiljare.

OLJEAVSKILJARE

Verksamheter som har oljeavskiljare har ansvar för att oljan töms och levereras till godkänd avfallsmottagare. Oljeavskiljare används för att behandla vatten som förorenats med små mängder olja. Detta sker genom att olja, som är lättare än vatten, stiger upp till ytan (gravimetrisk oljeavskiljare). Vattenfasen ska kontrolleras och utsläppskraven följas. Sand och slam ska som huvudregel behandlas som farligt avfall.
Kravet på oljeavskiljare är fastställt i föroreningsföreskriften, som säger att alla föroreningar ska begränsas. Det är därför inte tillåtet att driva verksamheter med utsläpp av oljehaltigt avloppsvatten utan att ha en ansluten oljeavskiljare, och utan att ha ansökt hos kommunen om utsläppstillstånd. Ingen vill att olja släpps ut i naturen, i sjöar och andra vattendrag. Det kan få allvarliga konsekvenser för den ekologiska miljön.

Oljehaltigt avloppsvatten som går till reningsverken kan störa reningsprocessen, vilket i sin tur leder till att det vatten som slutligen kommer ut i naturen inte är tillräckligt renat. Därför ska allt oljehaltigt avloppsvatten renas i oljeavskiljare innan det släpps ut.

Följande verksamheter måste ansöka om utsläppstillstånd:
• Bensinstationer


• Tvätthallar för motorfordon


• Motorverkstäder


• Bussterminaler


• Verkstäder och leveransservicelokaler för motorfordon, anläggningsmaskiner och skengående redskap


• Anläggningar för underredsbehandling


Följande verksamheter måste också ansöka om utsläppstillstånd, men kommer i stället för utsläppstillstånd att få ett beslut om utsläppskrav:
• Parkeringshus med golvbrunnar


• Uppsamlingsplatser för uttjänta motorfordon


• Mekaniska verkstäder, sorteringsanläggningar eller andra anläggningar med utsläpp av oljehaltigt avloppsvatten


• Fjärrvärmecentraler