INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR

Om det i närområdet inte finns något lämpligt helårsvattenförande vattendrag, sjö eller dike som kan ta emot det renade vattnet, kan myndigheterna kräva att det renade avloppsvattnet infiltreras inom fastigheten. Det som i så fall behövs är en jordmån med god filtreringskapacitet, med minst en meters avstånd ned till grundvattnet.

  • Består av en eller flera infiltrationstunnlar som vardera rymmer 300 liter
  • Kan installeras i ett TWIN-system vid dålig tillgång till areal, vilket ökar kapaciteten per tunnel till 600 l.
  • Dimensioneras enligt önskan och behov
  • Kan läggas som flera parallella rader av tunnlar
  • Inbyggd inspektionslucka och luftning med kolfilter
  • Körstark installation möjlig för alla typer av fordon

MARKBÄDD

Om markens utformning och sammansättning inte möjliggör infiltration är markbädd ett bra alternativ. Efter att avloppsvattnet har avslammats genom slamavskiljaren leds det via infiltrationsrör till en markbädd av sand genom vilken vattnet sipprar ned och renas. Det renade vattnet leds därefter vidare ut i terrängen till ett öppet vattendrag i form av exempelvis ett dike eller en sjö.

På mindre tomter eller tomter med berg- eller grundvattenproblem är biomoduler ett mycket bra alternativ. Biomoduler har en kompakt konstruktion som innefattar spridarrör och fiberduk som tillsammans ger en infiltrationsyta som är flera gånger större än själva modulen. Detta innebär att anläggningens storlek kan minskas avsevärt jämfört med andra alternativ, vilket bland annat leder till lägre anläggningskostnader. biomoduler från Klaro har hög verkningsgrad och är mycket kostnadseffektiva.

Från reningsverket leds det renade avloppsvattnet till ett infiltrationsrör, från vilket det filtreras via ett sandlager som fungerar som markbädd. Det filtrerade vattnet leds via dräneringsrör vidare till en dräneringsbrunn. Därifrån leds vattnet sedan ut i terrängen, till en recipient exempelvis ett dike, en å eller en sjö.

Biomoduler är framtagna för effektivare rening av spillvatten. De kan användas i både små och stora infiltrationsanläggningar och är även ett perfekt alternativ vid mindre ytor.

Modulerna består av spirallindade trådar som tillsammans formar ett nät på vilket en naturlig biohud kan bildas. Med hjälp av biohuden skapas en effektiv nedbrytning av föroreningar i spillvattnet, och tack vare modulernas glesa nätkonstruktion kan luft enkelt passera genom modulerna, vilket ger optimal syresättning till bakteriekulturen i biohuden. Den glesa nätkonstruktionen minskar också risken för att modulerna täpps igen vid slamflykt.

Biomodulernas effektiva rening av bakterier i spillvattnet medför att infiltrationsbäddens totala yta kan reduceras, vilket gör biomoduler till ett bra alternativ för mindre tomter eller när utrymmet är begränsat.

BESKRIVELSE

Enskild avloppsrening med infiltration eller markbädd innebär att det renade avloppsvattnet antingen tas upp
av grundvattnet (infiltration) eller att det leds till ett öppet vattendrag efter att det först passerat en markbädd. Vi erbjuder olika paketlösningar för olika behov.

INFILTRASJONSALEGG