INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR

Om det i närområdet inte finns något lämpligt helårsvattenförande vattendrag, sjö eller dike som kan ta emot det renade vattnet, kan myndigheterna kräva att det renade avloppsvattnet infiltreras inom fastigheten. Det som i så fall behövs är en jordmån med god filtreringskapacitet, med minst en meters avstånd ned till grundvattnet.

  • Består av en eller flera infiltrationstunnlar som vardera rymmer 300 liter
  • Kan installeras i ett TWIN-system vid dålig tillgång till areal, vilket ökar kapaciteten per tunnel till 600 l.
  • Dimensioneras enligt önskan och behov
  • Kan läggas som flera parallella rader av tunnlar
  • Inbyggd inspektionslucka och luftning med kolfilter
  • Körstark installation möjlig för alla typer av fordon

INFILTRASJONSALEGG