Många bor idag i fastigheter med gamla avloppslösningar av olika slag, antingen om det är direkta utsläpp av avlopp till älv, bäck eller dike kanske septitank och slamavskiljare, eventuellt senare infiltration. Fler och fler kommuner kommer framöver kräva att fastigheter med gamla lösningar uppdaterar sina system för att reducera sina utsläpp.

Det är kommunerna som avgör vilka område som prioriteras och vad som måste åtgärdas. Vi på Klaro kan bistå med val av avloppslösning, men det är upp till kommunerna att godkänna respektive lösning för varje VA-ansökan.

Med EU:s vattendirektiv från år 2000 finns ett gemensamt regelverk som gäller för alla vattendistrikt i Europa. Det innebär att samma regler gäller och att alla bedömningar görs på samma sätt för att säkra en god vattenkvalitet i europeiska vatten. Även om det var EU som införde direktivet så ingår förutom alla EU-länder även Norge i arbetet. EU:s vattendirektiv infördes i svensk lagstiftning år 2004 genom bland annat vattenförvaltningsförordningen.

EU:s vattendirektiv har kompletterats med ett direktiv om grundvatten, ett om miljögifter och ett om kemiska analyser. Dessutom finns ytterligare direktiv som handlar om bland annat avloppsvatten, badvatten, Natura 2000-områden, dricksvatten, översvämning, havsmiljö och havsplanering. All lagstiftning har samma syfte – att skydda och förvalta våra vattenmiljöer.

Kommunerna anser det lämpligaste är att koppla in sig på det kommunala avloppsnätet och kräver detta när det är möjligt. I dom fall det inte går så finns det andra lösningar, enskild eller någon form av gemensamhetsanläggning.


Processen vid ansökan är ofta:

  1. Ta reda på vilka krav kommunen har för ditt område.
  2. Ta kontakt med någon kunnig inom VA-frågor som kan hjälpa dig med att söka VA-tillstånd, eller kontakta oss på Klaro så hjälper vi gärna dig.
  3. Vilken kapacitet av minianläggning krävs för just ditt projekt
  4. Kontakta oss på Klaro för rätt typ av anläggning och få en offert.
  5. Begär in offerter av grävarbete, rörläggning, och behörig elektriker.
  6. Sök tillstånd hos kommunen på din föreslagna avloppsanläggning.
  7. Få avloppsanläggningen levererad och placerad/nedgrävd och påkopplad enl. tillståndet och Klaros instruktioner.
  8. Klaros montör kommer för att kontrollera, färdigställa och starta upp din anläggning.
  9. Dokument sänds in till kommunen miljöenheten. Installationsintyg med kontrollplan skall fyllas i av entreprenör och sökande. Klaros montör sänder in uppstartsintyg.